Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Kapitalska družba, d. d. in Modra zavarovalnica, d. d., objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev.

Besedilo oglasa je objavljeno tukaj.

Ponudbe zbiramo na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana. Oddaje v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic oziroma poslovnega/ih deleža/ev družbe (navesti firmo družbe) – NE ODPIRAJ!«. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 30. 9. 2021 do 12.00 ure.

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobite vsak delavnik med 10. in 12. uro pri ge. Špeli Letonja, Kapitalska družba, d. d., na telefonski številki 01 47 46 883

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev – besedilo razpisa