Družbena odgovornost

Družbena odgovornost Modre zavarovalnice se kaže tako v odnosu do zaposlenih, delodajalcev in članov/zavarovancev kot tudi do širše skupnosti. S svojim ravnanjem utrjujemo zaupanje, kar je še posebno pomembno v času nestanovitnih razmer na trgu finančnih storitev.

Odgovornost do širše družbene skupnosti

V Sloveniji v pokojninskih skladih za dodatno pokojnino varčuje 548 tisoč zaposlenih, pri čemer za kar 96 odstotkov vključenih premije plačuje njihov delodajalec. Spodbudno je, da so se delodajalci skupaj s predstavniki zaposlenih v takem obsegu odločili, da svojim zaposlenim plačajo vsaj del premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vendar gre po drugi strani tudi za lažno utvaro zaposlenim, da bo to dovolj. V povprečju so plačila v pokojninski sklad prenizka in večini ne bodo zagotovila zadostne dodatne pokojnine. Poleg tega več kot tristo tisoč zaposlenih za dodatno pokojnino (še) ne varčuje. Podaljševanje življenjske dobe in zmanjševanje deleža delovno aktivnih znižujeta pričakovano pokojnino. Večina Slovencev se teh napovedi že zaveda. A odgovornega ravnanja za lastno finančno varnost po upokojitvi je še vedno premalo.

Ravno z odlašanjem predvsem mladi izgubijo največ. Zamujeni čas morajo namreč v kasnejših letih nadomestiti z bistveno višjimi mesečnimi vplačili, da lahko privarčujejo dovolj. Zato je treba načrtno spreminjati varčevalne navade in ozavestiti potrebo, pa čeprav je ta še zelo oddaljena.

Pomemben del aktivnosti usmerjamo v povečevanje ozaveščenosti o pomenu in potrebi varčevanja za čas po upokojitvi. Z namenom boljšega poznavanja dodatnega pokojninskega zavarovanja in promocije varčevanja v skladih življenjskega cikla organiziramo številne posvete ali se le-teh udeležujemo, pripravljamo koristne informacije za objavo na spletnih straneh in v internih časopisih podjetij ter zagotavljamo strokovno pomoč pri pripravi odgovorov zaposlenim. Kadrovske in računovodske službe izobražujemo o možnostih in prednostih varčevanja v dodatnem pokojninskem zavarovanju ter zaposlenim zagotavljamo izvedbo informativnih pisarn na sedežih podjetij in javnih zavodov.

Smo aktivna članica Evropskega združenja pokojninskih ustanov javnega sektorja (EAPSPI), v katerega je vključenih 26 javnih pokojninskih institucij iz kar 16 evropskih držav. Član uprave Boštjan Vovk deluje v odboru direktorjev združenja. Glavna namena združenja sta vzajemna pomoč članic in prenos znanja, izkušenj in informacij o izvajanju pokojninskih načrtov ter izkušenj s področja pokojninskih sistemov članic združenja.

Odgovornost do okolja

Podpiramo okoljsko naravnane dejavnosti in ločujemo odpadke, skrbimo za manjšo porabo papirja, zbiramo odpadne, izrabljene kartuše za tiskalnike, plastične zamaške ter se odzivamo na dobrodelne akcije. Vse zbrane plastične zamaške smo v letu 2018 predali društvu Vesele nogice za pomoč otrokom s cerebralno paralizo ali drugimi razvojnimi zaostanki. Tudi v letu 2018 smo podprli projekt »Jaz, ti, mi za Slovenijo«, katerega cilj je ozaveščanje mladih o pomenu zdravega okolja in odnosa do narave in recikliranja odpadnih materialov. Jeseni smo se pridružili akciji Očistimo Slovenijo še zadnjič in počistili pot na Viševnik. Skozi vse leto smo se odzivali tudi na prošnje posameznih društev in organizacij, ki smo jim s pomočjo promocijskega materiala pomagali pri izvedbi srečelovov in obdarovanj. Najbolj pa smo veseli, da je Vrtec Črnomelj tudi s pomočjo denarne donacije Modre po junijskem neurju s točo hitro obnovil stari del otroškega vrtca Čardaki.

Odgovornost do zaposlenih

Skrb za zaposlene, ustvarjanje pogojev za njihovo dobro počutje ter strokovni razvoj so temelj odgovornosti do zaposlenih.

Z jasnimi usmeritvami, ciljnim vodenjem in motiviranjem ter vključevanjem zaposlenih v različne projekte skrbimo za stimulativno delovno okolje. Vsako leto izvajamo raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih in tako merimo napredek pri svojih prizadevanjih za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem zaposleni lahko izražajo svoje potenciale. Povratne informacije nam pomagajo izboljšati tudi kakovost odnosov in zadovoljstvo sodelavcev. Izvajamo letne osebne razgovore, namenjene postavljanju ciljev in oblikovanju razvojne poti zaposlenega. Dvakrat letno pa potekajo ocenjevalni razgovori, namenjeni oceni kvantitativnih in kvalitativnih ciljev in vedenj ter podajanju povratnih informacij o delovni uspešnosti. Zaposlene redno seznanjamo z aktualnim dogajanjem v zavarovalnici in novimi vsebinami ter spodbujamo dvosmerno komunikacijo z mesečnimi srečanji uprave z zaposlenimi.

Zavedamo se tudi pomena skrbi za zdravje vseh zaposlenih. Z izvajanjem načrta ukrepov promocije zdravja zaposlene spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu in zmanjševanju tveganj za obolenja tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Zaposlenim omogočamo tudi možnost cepljenja proti sezonski gripi in klopnemu meningoencefalitisu. Na internem portalu pa so na voljo informacije o aktualnih zdravstvenih vsebinah in koristni članki o gibanju ter zdravi prehrani.

Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.

Družini prijazno podjetjeSmo ponosni imetniki polnega certifikata družini prijazno podjetje. Skrb za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je postala del naše organizacijske kulture. Sledimo prepričanju, da so zadovoljni zaposleni uspešnejši, čutijo večjo pripadnost, zmanjšuje se obremenjenost s stresom, kar vse pripomore k njihovemu boljšemu počutju kot tudi boljšim delovnim rezultatom.