Katalog informacij javnega značaja

Pravni subjekt: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

1. Osnovni podatki o katalogu

Odgovorne osebe: Matej Golob Matzele, predsednik uprave, mag. Matija Debelak, član uprave, Boštjan Vovk, član uprave

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu pravnega subjekta, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki pa je objavljen na spletni strani pravnega subjekta.

2. Splošni podatki o subjektu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja pravnega subjekta:
Modra zavarovalnica, d. d., je 3. 10. 2011 z dnem vpisa v sodni register ter na podlagi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalnih vrstah življenjsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje začela samostojno opravljanje dejavnosti. Nastala je na podlagi zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe, d. d., z izčlenitvijo sredstev in dejavnosti upravljanja pokojninskih skladov. Kot univerzalni pravni naslednik je od Kapitalske družbe, d. d. prevzela v upravljanje Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence, Kapitalski vzajemni pokojninski sklad, Prvi pokojninski sklad RS in Kritni sklad PPS.

Modra zavarovalnica, d. d., je s preoblikovanjem postala največja upravljavka vzajemnih pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Dejavnosti Modre zavarovalnice, d. d., so določene z zakonom in s statutom družbe. Po statutu Modra zavarovalnica, d. d., skladno z namenom opravlja naslednje dejavnosti:
• 65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja;
• 65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega (samo posle v zavarovalnih vrstah nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja);
• 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov.

2.a Upravljanje in organizacija

Uprava: Borut Jamnik, predsednik uprave, mag. Matija Debelak, član uprave, Boštjan Vovk, član uprave

Notranje organizacijske enote:
• Sektor za prodajo in operativni marketing, Dubravka Derossi, izvršna direktorica;
• Sektor za računovodstvo in podporo poslovanju, Danica Lemut, izvršna direktorica;
• Sektor za upravljanje premoženja, mag. Alenka Čok Pangeršič, izvršna direktorica;
• Sektor za informatiko in upravljanje procesov, Ernest Dulič, namestnik izvršnega direktorja;
• Služba za notranjo revizijo, Igor Teslić, vodja službe;
• Služba za planiranje in kontroling, Aleš Pavlin, vodja službe;
• Služba za pravne in kadrovske zadeve, Janez Vrečer, vodja službe;
• Služba za razvoj in inovacije, Mateja Prebevšek, namestnica vodje službe;
• Služba za splošne zadeve, mag. Zoran Perše, vodja službe;
• Služba za upravljanje s tveganji, Marko Gruškovnjak, vodja službe;
• Kabinet uprave.

2.b Uradna oseba po ZDIJZ

Mag. Zoran Perše, vodja Službe za splošne zadeve, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana,
zahtevki.dijz@modra.si,
tel. št. (01) 474 67 19, (01) 474 67 37, (01) 474 67 72.

2.c Državni predpisi

Državni register predpisov
Zakon o zavarovalništvu
Zakon o gospodarskih družbah
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Predpisi EU
Evropski register predpisov

2.d Seznam strateških dokumentov, poročil in analiz

Letna poročila družbe:
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2021
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2020
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2019
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2018
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2017
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2016
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2015
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2014
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2013
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2012
Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2011

Letna poročila skladov:
Letno poročilo sklada KPSJU za leto 2021
Letno poročilo sklada MKPS za leto 2021
Letno poročilo sklada PPS za leto 2021

2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Pravni subjekt ne vodi katalogov upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

2.f Seznam javnih evidenc

Pravni subjekt ne upravlja javnih evidenc.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Pravni subjekt ne vodi informatiziranih zbirk javnih podatkov.

2.h Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov informacij javnega značaja

• Informacije o sklenjenih pravnih poslih, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske oziroma intelektualne storitve (datoteka)
• Informacije v zvezi z zastopniki, člani poslovodnega organa, organa upravljanja ali člana nadzornega organa družbe (datoteka)

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
• opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: za brskanje po spletnih straneh Modre zavarovalnice, d. d. potrebujete brskalnik Microsoft Edge, Google Chrome ali Mozilla.
• Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Dunajska cesta 119, Ljubljana, uradne ure: po predhodni najavi in uskladitvi z uradno osebo po ZDIJZ.
• Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami: v zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
• Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
Zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja

4. Stroškovnik pridobitve informacij javnega značaja

Modra zavarovalnica, d. d., za posredovanje informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške, ki jih ima s pripravo in posredovanjem prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije javnega značaja. Družba ne zaračunava materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

5. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov informacij javnega značaja:
• upravljanje zbirk osebnih podatkov zavarovancev;
• izvajanje intelektualnih storitev (sodelovanje z inštituti ter izobraževalnimi ustanovami, izvajanje aktuarskih storitev),
• prejemki organov upravljanja in nadzora družbe.

Datum objave kataloga: 17. 4. 2014

Datum zadnje spremembe kataloga: 3. 2. 2023