Vse, kar morate vedeti o renti.

Renta je redni prihodek ob zaključku varčevanja v dodatnem pokojninskem zavarovanju. Za izplačevanje se lahko odločite ob upokojitvi ali kadarkoli kasneje. 

Če ob upokojitvi rente še ne potrebujete, lahko vaše prihranke pustite v pokojninskem skladu, kjer se mesečno obrestujejo z doseženim ali najmanj z zajamčenim donosom vse do vaše odločitve.

Pri izplačevanju rente veljajo določena pravila

Ker je renta iz prihrankov dodatnega pokojninskega zavarovanja eden izmed pomembnih stebrov socialne varnosti po upokojitvi, je zakonodajalec natančno predpisal način izračunavanja rente z upoštevanjem aktuarskih načel.

S posebnim pravilnikom, ki sta ga sprejela minister, pristojen za finance v sodelovanju z ministrom, pristojnim za delo, so določena pravila in minimalne zahteve, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu rente (kako se rento izračuna in na kakšen način se izplačuje). Pri izračunu se upoštevajo tudi posebni pogoji glede na vrsto vplačil (individualna vplačila, vplačila delodajalca po ZPIZ-1 ali ZPIZ-2).

Izračun višine rente je odvisen od višine privarčevanih sredstev, starosti prejemnika ob začetku izplačevanja, vračunane tehnične obrestne mere, rentnih tablic smrtnosti in stroškov izplačevanja. Za izvajanje izplačil pokojninske rente je predhodno potrebna odobritev pokojninskega načrta, s katero se preverja skladnost z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.

Pokojninski načrt rentnega zavarovanja pri Modri vam je na voljo tukaj.

Različne oblike rent

Rento boste prejemali do konca življenja.

Izbirate lahko med različnimi oblikami izplačevanja (enakomerno, skozi celotno obdobje, brez dedovanja ali z dedovanjem ter pospešene oblike izplačevanja). Hkrati velja dodatna omejitev, da posamezno izplačilo ne sme biti nižje od 30 evrov, zato se  renta lahko izplačuje mesečno, trimesečno, polletno ali letno.

Klasična renta z dedovanjem ali brez

Klasična renta je izplačilo enakomernih zneskov ves čas izplačevanja. Izberete lahko klasično rento z dedovanjem (z zajamčeno dobo izplačevanja) ali brez.

Pospešena renta

Izplačevanje pospešene rente pomeni, da v prvih letih po začetku izplačevanja prejemate višje zneske, z jamstvom za primer smrti. Nato pa se znesek posameznega izplačila zniža in rento do konca življenja prejemate najmanj enkrat letno.

Vsa privarčevana sredstva iz naslova vplačil delodajalca do konca leta 2013 in vsa, ki po letu 2014 ne presegajo 20.000 evrov, se lahko namenijo pospešeni obliki izplačevanja.

Ko kolektivno privarčevana sredstva presežejo 20.000 evrov, je dovoljena mesečna pospešena pokojninska renta, ki pa v času pospešenega izplačevanja ne sme preseči dvakratnika mesečne doživljenjske pokojninske rente (oblika rente 2:1).

Za vse, ki so v aktivnem obdobju privarčevali nižji znesek in mesečni obrok enakomerne (klasične) rente ne dosega niti 30 evrov, kot je zahtevano minimalno izplačilo, so zato pospešene oblike rent bolj primerne.

Zajamčena doba izplačevanja

Zajamčena doba izplačevanja pomeni, da se v primeru smrti pred iztekom zajamčenega obdobja izplačevanja, renta do konca tega obdobja izplačuje upravičencu, ki ga je določil prejemnik rente oz. njegovemu dediču, če prejemnik upravičenca ni določil (ta znesek se lahko upravičencu ali dediču izplača tudi v enkratnem znesku).

Število let zajamčene dobe izplačevanja izbere prejemnik sam. Zajamčeno obdobje lahko znaša od 1 leta do 20 let.

Če prejemnik rente preživi izbrano zajamčeno obdobje, se mu renta izplačuje še naprej, do konca življenja.

Renta se lahko poviša, ne more se znižati

Pri odmeri rente se upošteva vnaprej vračunana tehnična obrestna mera (oziroma pričakovan a še ne dosežen donos) za katero jamči zavarovalnica do zadnjega izplačila rente. Odmerjena višina prve rente je zajamčena do konca življenja, višina vseh nadaljnjih izplačil pa je odvisna od vsakokratnega letnega rezultata (dobička ) sklada za izplačevanja pokojninskih rent.

Zato je renta lahko zgolj višja, ne more pa se znižati.

V primeru, da zavarovalnica pri upravljanju sredstev ne dosega vračunane obrestne mere, vsem prejemnikom rente nastali primanjkljaj zagotavlja iz lastnega jamstvenega kapitala. V primeru, da jo presega in ustvari dobiček, pretežni del dobička (90 odstotkov) pripada zavarovancem na način, da se jim renta poviša.

Rente enake za moške in ženske

Pri izračunu višine pokojninske rente ni več ločevanja po spolu (enotne tablice smrtnosti za moške in ženske) in so zato pokojninske rente za oba spola enake.

Dodatno se upoštevajo še generacijski popravki. To poenostavljeno pomeni, da se upošteva, da mlajše generacije živijo v povprečju dlje kot starejše. Povprečna statistično pričakovana življenjska doba pa se podaljšuje.

Obdavčitev rente

V davčno osnovo upokojenca se všteva le 50 odstotkov rente, 50 odstotkov je iz obdavčitve izvzeto.

Če renta presega vrednost 160 evrov, se ob samem izplačilu obračuna akontacija dohodnine po stopnji 25 odstotkov (na zahtevo in predhodnem obvestilu davčnega organa po stopnji 16 odstotkov).

Če renta ne presega 160 evrov, se akontacije dohodnine ne obračuna. Višina dokončne dohodnine se obračuna ob letni napovedi, z upoštevanjem vseh prejemkov v posameznem letu.

Za vse dodatne informacije in pripravo informativne ponudbe smo vam na voljo na brezplačni številki 080 23 45 ali info@modra.si