Pogosta vprašanja

 • Dodatno pokojninsko zavarovanje/varčevanje za pokojnino
 • Kaj je dodatno pokojninsko zavarovanje?
  Tri najpomembnejša dejstva o dodatnem pokojninskem zavarovanju:

  1. Zavarovanje je bolj podobno varčevanju na dolgi rok. Vplačate toliko, kot vam dopušča proračun, z vplačevanjem pa lahko kadarkoli prekinete. 

  2. Z dodatnim pokojninskim zavarovanjem ste upravičeni do nižje dohodnine. Dodatno pokojninsko zavarovanje spodbuja tudi država. Za vplačila dobite posebno davčno olajšavo in posledično nižjo dohodnino. 

  3. Varčujete za svojo prihodnost. Prihranki v dodatnem pokojninskem zavarovanju so namenjeni za čas po upokojitvi in se izplačujejo v obliki rednega dohodka - rent.
   
 • Zavarovanje ali varčevanje?
  Kljub imenu je dodatno pokojninsko zavarovanje posebna oblika dolgoročnega in namenskega varčevanja za dodatne dohodke po upokojitvi. Omogoča vam, da v aktivni dobi varčujete in si prihranke izplačujete po koncu delovne dobe, ko bodo vaši dohodki nižji.

  Z izplačevanjem prihrankov začnete, ko se upokojite, in nadaljujete do konca življenja. Renta je redni dohodek iz vaših prihrankov. Prilagodite jo svojim načrtom in jo porabite za stvari, ki vam pomenijo največ. 
 • Kako je urejeno varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju?
  Vsak varčevalec ima svoj osebni račun pri pokojninskem skladu, kamor nalaga poljubne zneske, lahko mesečno, lahko četrtletno, poletno ali letno. Dogovorjen znesek lahko mesečno prispeva tudi delodajalec. Osnovni dokument varčevanja je pokojninski načrt, ki ureja pravice in določa pogoje, vrste in postopek izplačila prihrankov. Pokojninski načrt pa izvaja pokojninski sklad, ki ga lahko upravlja zavarovalnica, pokojninska družba ali banka. 
   
 • Kakšni so stroški varčevanja?
  Tako kot ostale zavarovalnice, pokojninske družbe ali banke, tudi Modra za upravljanje z vašimi prihranki obračunava stroške, ki jih dovoljuje zakon. To so:
  • vstopni stroški, ki se obračunajo ob vsakem plačilu premije in znašajo do 3 %,
  • provizija za upravljanje, ki se obračuna od čiste vrednosti sredstev sklada/podsklada in znaša 1 %,
  • ostali stroški (stroški izvajanja storitev banke skrbnice, ki se obračunajo od čiste vrednosti sredstev sklada/podsklada in znašajo, 0,016 %, transakcijski stroški nakupa in prodaje vrednostnih papirjev, stroški revizije). Obračunamo najnižje ostale stroške med ponudniki dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.
 • Kako spremljam svoje prihranke?
  Za vsakega varčevalca vodimo osebni račun, z ločeno evidenco vplačil delodajalca (kolektivno varčevanje) in vplačil varčevalca (individualno varčevanje). Vsa zbrana sredstva  so vaša trajna last. Svoje varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju  (vplačila premij, stanje na osebnem računu, ustvarjen donos, pomembnejše podatke o poslovanju sklada) lahko na enostaven način spremljate v spletni storitvi e.Modra.si. 
   
 • Kako do prihrankov?
  Varčevanje se zaključi z dnevom upokojitve. Takrat se začne izplačevanje prihrankov v obliki rente. V primeru, da se vaši načrti za varčevanje ne izidejo, lahko prihranke dvignete predčasno.
 • Kaj se zgodi s prihranki v primeru smrti?
  Vsi prihranki so predmet dedovanja, kar pomeni, da v primeru najhujšega poskrbite tudi za finančno varnost vaših najbližjih. Ob vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje ali kadarkoli kasneje, lahko določite upravičenca/upravičence za primer smrti s posebnim obrazcem in jih lahko tudi spremenite. Če upravičencev za primer smrti ne določite, preide pravica do enkratnega denarnega izplačila na dediče po pravnomočnem sklepu o dedovanju.
   
  Če varčujete v več pokojninskih skladih Modre ali različnih pokojninskih načrtih, upravičence za primer smrti določite za vsak sklad oziroma pokojninski načrt posebej.
   

   
 • Kako varno je varčevanje pri Modri?
  Zelo varno.
   
  Dodatno pokojninsko zavarovanje, kot vse pomembnejši del socialne varnosti, že samo po sebi sodi med varnejše oblike varčevanja na dolgi rok. Poslovanje Modre je pod strogim nadzorom Agencije za zavarovalni nadzor, poslovanje skladov pa mesečno nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev in banka skrbnica, ki tekoče spremlja vse transakcije in skrbi za pravilen izračun stanja na osebnih računih. Poslovanje skladov nadzirajo tudi odbori skladov, sestavljeni iz predstavnikov delodajalcev in predstavnikov zaposlenih.
   
  Hkrati pa je varčevanje prilagojeno starosti posameznega varčevalca in zagotavlja visoko varnost prihrankov v času pred upokojitvijo.
 • Kaj se zgodi s prihranki, če Modra zaide v težave?
  Nič posebnega, še vedno so prihranki vaši in na varnem.
   
  Pri Modri izvajamo dodatno pokojninsko zavarovanje v obliki v vzajemnih pokojninskih skladov, katerih pomembna značilnost je, da je premoženje sklada v izključni lasti varčevalcev in kot tako strogo ločeno od našega osnovnega premoženja ali drugih skladov, ki jih upravljamo. V skrajnem primeru prenehanja poslovanja Modre, bi pokojninski sklad prevzel drug izvajalec oz. banka skrbnica, varčevalci pa bi ohranili vse svoje prihranke in vse obstoječe pravice, opredeljene v pokojninskem načrtu sklada.
 • Davčna olajšava
 • Kakšno davčno olajšavo lahko dobim?
  Z varčevanjem v dodatnem pokojninskem zavarovanju ste upravičeni do posebne davčne olajšave. Vplačila v posameznem letu vam znižajo osnovo za odmero dohodnine in država vam del dohodnine vrne ali pa se vam zniža morebitno doplačilo dohodnine.
   
  Davčno olajšavo vam zagotavljajo vplačila do višine 24 % plačanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar predstavlja 5,844 % vaše bruto plače.
  Za tiste z višjimi plačami, je znesek olajšave omejen na največ 2.903,66 evrov letno.
   
  Če ste zaposleni v gospodarstvu, ima pravico do uveljavljanja davčne olajšave najprej delodajalec (kolektivno vplačane premije), vi pa uveljavite preostali del (individualno vplačane premije).
   
  Če ste zaposleni v javnem sektorju, pa lahko posebno davčno olajšavo izkoristite v celoti, ne glede na višino plačane premije vašega delodajalca.

   
 • Do kdaj lahko izkoristim davčno olajšavo?
  Skrajni rok za znižanje dohodnine za tekoče leto je zadnji delovni dan v decembru. Bodite pozorni in ne čakajte do zadnjega, če ni nujno. Če boste premijo plačali zadnji dan in izven delovnega časa plačilnega prometa, boste imeli priznano olajšavo v naslednjem letu. Denar mora pravočasno prispeti na računu Modre.
   
  Veliko ljudi čaka na zadnji mesec in visoko premijo vplača šele decembra. Kljub temu se davčna olajšava upošteva za vse premije, vplačane v celem letu. Decembrski proračun lahko razbremenite tako, da si uredite plačevanje mesečnih premij.

   
 • Ali moram o davčni olajšavi obvestiti FURS?
  Ne. Poročanje davčnemu organu (FURS) je naloga Modre.
  Vam pa vsako leto do 31. 1. Modra pripravi potrdilo o vplačanih premijah, ki so osnova za preverjanje pravilnosti informativnega izračuna dohodnine, ki vam ga pošlje FURS. Zato je vaša naloga le, da na prejetem informativnem izračunu dohodnine preverite pravilnost podatkov.

   
 • Zakaj vplačilo v dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni tudi nižjo dohodnino?
  1. December je zadnji mesec, ko lahko osnovo za odmero dohodnine znižate z davčnimi olajšavami. Eno najboljših orodij je dodatno pokojninsko zavarovanje.

  2. Številnim zaposlenim premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja že plačuje delodajalec. To velja za vse zaposlene v javnem sektorju in za mnoge druge, zaposlene v gospodarstvu.

  3. Na varčevalnem računu dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko prihranke zbirate tudi sami. S tem, ko varčujete za dodatno pokojnino, si znižate tudi odmero dohodnine.

  4. Država vam vrne del dohodnine oz. vam zniža morebitno doplačilo dohodnine. Davčno olajšavo vam zagotavljajo vplačila do višine 5,844 odstotka vaše bruto plače, vendar ne več kot 2.903,66 evrov.
 • Skladi in podskladi
 • Kaj so skladi življenjskega cikla?
  Sklad življenjskega cikla Modre sestavljajo trije podskladi: dinamični, preudarni in zajamčeni. Podskladi imajo različne naložbene politike, ki se prilagajajo vaši starosti. Prihranki pa z vašo starostjo avtomatično prehajajo od dinamičnega do zajamčenega podsklada.

  Dinamični podsklad: za mlajše od 50 let, ki imajo do upokojitve še veliko časa, lahko tvegajo več in varčujejo v delnicah.

  Preudarni podsklad: za mlajše od 60 let, ki so nekoliko bližje upokojitvi, a še vedno dovolj daleč, da lahko zmerno tvegajo in varčujejo v delnicah in obveznicah.

  Zajamčeni podsklad: za starejše od 60 let, ki so tik pred upokojitvijo. Podsklad ima zajamčen donos in zagotavlja visoko varnost prihrankov.
 • Kakšna je prednost skladov življenjskega cikla?
  Največja prednost varčevanja v skladu življenjskega cikla je prilagajanje naložbene politike starosti posameznika; od tvegane k bolj varni. Mlajšim, ki imajo najdaljše obdobje do upokojitve, Modra prihranke investira večinoma v delnice. Ko se začenjajo bližati upokojitvi, se začne delež delnic zniževati, povečevati pa se začne delež bolj varnih naložb, kot so obveznice. Nekaj zadnjih let pred upokojitvijo pa se prihranki zaščitijo z vlaganjem v najbolj varne naložbe, hkrati pa ima varčevalec na vsa privarčevana sredstva zagotovljen zajamčen donos.

  Naložbena politika življenjskega cikla tako (z upoštevanjem ustreznih razmerij med donosom in tveganjem), zagotavlja višje donosnosti v času, ko je upokojitev še daleč, in visoko varnost prihrankov v času pred upokojitvijo.

   
 • Kdaj s prihranki v drug podsklad?
  Mehanizem pokojninskih skladov življenjskega cikla je enostaven. Ko dosežete mejno starost za prehod v manj tvegan podsklad, se vaša vplačila avtomatično preusmerijo. Modra ima pravico, da zbrana sredstva prenese v manj tvegan podsklad v treh letih, lahko pa to naredi v trenutku, ko s skrbnostjo strokovnjaka presodi, da je to za varčevalca najugodnejše. Enkrat letno lahko  sami brez stroškov zamenjate podsklad. Če ste starejši od 50 let, za vas veljajo določene starostne omejitve.
   
  Priporočamo, da varčujete v podskladu, ki je glede na starost za vas najprimernejši. Menjavo podsklada pa prepustite strokovnjakom Modre, ki znajo najbolje določiti najprimernejši čas menjave podsklada.
   
  Tisti, ki že varčujete pri Modri, se sami odločate za prehod v bolj tvegano naložbeno politiko. Novi pa se vključite v sklad glede na starost, razen če sami ne določite drugače in nam to sporočite po prejemu obvestila o vključitvi.
 • Individualno varčevanje
 • Kaj je individualno varčevanje?
  Individualno varčevanje pomeni vaša lastna vplačila v pokojninski sklad.

  Sami določite, kako boste varčevali v dodatnem pokojninskem zavarovanju. Višino vplačil lahko kadarkoli spremenite. Brez stroškov lahko varčevanje začasno prekinete in ponovno začnete, ko vam finance to omogočajo.

   
 • Kakšno višino premije naj plačujem?
  Vplačate toliko, kot vam dopušča proračun. Z vplačevanjem lahko kadarkoli prekinete ali znižate višino vplačil, če vam življenjska situacija v določenem trenutku prekriža varčevalne načrte. Varčevanje se prilagaja vam.
   
  Priporočamo premijo v višini zneska davčne olajšave ( 5,844 % bruto plače oziroma 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, letno pa največ 2.903,66 evrov).
   
  Če varčujete v službi (premije vam vplačuje delodajalec), ima pravico do uveljavljanja davčne olajšave najprej delodajalec (kolektivno vplačane premije), vi pa uveljavite preostali del (individualno vplačane premije).

   
 • Kolektivno varčevanje
 • Kaj je kolektivno varčevanje?
  Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je kolektivno varčevanje, ki ga za svoje zaposlene uredi delodajalec ali samostojni podjetnik in v pokojninski sklad mesečno (lahko tudi letno, polletno ali četrtletno) vplačuje dogovorjen znesek. Varčevanje traja do dne, ko se zaposleni upokojijo, po tem pa se začne izplačevanje prihrankov. Za vključevanje in obveščanje zaposlenih poskrbimo mi, enostaven sistem plačevanja pa ne poveča dela vaših strokovnih služb.
 • Kakšen je postopek sklenitve?
  Enostaven in učinkovit s pomočjo Modre.
   
  Modra predstavi in svetuje vodstvu podjetja pri oblikovanju kolektivnega varčevanja za zaposlene ter pripravi vse potrebne dokumente za sklenitev. Po podpisu pogodbe Modra delodajalcu omogoči enostavno in varno elektronsko izmenjavo podatkov o zaposlenih in mesečni premiji.
   
  Zaposleni v gospodarstvu ste vključeni z dnem sklenitve pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta oziroma z dnem nastopa dela, vsi pod enakimi pogoji. Zaposleni, ki si ne želi vključitve, o tem delodajalcu poda pisno izjavo. Delodajalec lahko omeji pravico do vključitve za tiste, ki so pri njem zaposleni manj kot eno leto.

  Zaposleni v javnem sektorju ste v pokojninski sklad javnih uslužbencev vključeni avtomatično, na podlagi posebnega zakona in kolektivne pogodbe od avgusta 2003 dalje oziroma z dnem nastopa dela.
   
  Na domači naslov boste dobili obvestilo o vključitvi, ki velja kot pogodba z Modro in kodo za vstop v
  e.modra.si, kjer lahko spremljate in urejate svoje varčevanje.
   
 • Kdo določi premijo, ki mi jo plačuje delodajalec?
  Kakšno bo mesečno vplačilo v kolektivno varčevanje je stvar dogovora med delodajalcem in zaposlenimi oziroma njihovimi predstavniki (reprezentativni sindikat pri delodajalcu, svet delavcev, zbor delavcev). Dogovor je zapisan v pogodbi o financiranju pokojninskega načrta.
   
  Pri določitvi višine premije se upošteva:
  • minimalna mesečna premija, določena z zakonom, trenutno znaša 31,64 evrov (379,63 evrov letno),
  • najvišji znesek, do katerega se uveljavlja davčna olajšava, znaša 5,844 % posameznikove bruto plače oziroma 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, letno pa največ 2.903,33 evrov.
  Višina premije za zaposlene v javnem sektorju je stvar dogovora med državo in sindikati javnega sektorja in se periodično usklajuje. Aktualna višina premije za javne uslužbence
 • Kaj se zgodi, če menjam ali izgubim službo?
  Privarčevana sredstva se še naprej plemenitijo na vašem osebnem računu, tudi če ni novih vplačil. Varčevanje vam miruje in se zaključi z dnevom upokojitve. Če novi delodajalec ne omogoča varčevanja, lahko premije pri Modri vplačujete sami (individualno varčevanje). Vse prihranke ob upokojitvi lahko pri Modri združite in izberete rento  ki najbolj ustreza vašemu življenjskemu slogu.
   
 • Upokojitev, rente in izplačila prihrankov
 • Kaj moram storiti ob upokojitvi?
  Z dnem, ko se upokojite, pridobite pravico do pokojninske rente.
   
  Delodajalec ali vi sami Modri pošljete obvestilo o upokojitvi.

  Po upokojitvi oz. po zaključku meseca, v katerem je bila plačana zadnja premija na vaš pokojninski račun, vas Modra obvesti o možnih načinih črpanja prihrankov, in sicer tako, da vam pošlje informativne izračune rent, med katerimi lahko izbirate - višina rente je odvisna od zneska, ki ste ga privarčevali.

  Izberete rento, prilagojeno svojim načrtom in predložite dokazilo o upokojitvi.

  Po prejemu vaše odločitve (vrnete nam informativni izračun z označeno izbrano rento), vam v naslednjem mesecu v podpis pošljemo ponudbo s končno višino rente. Ponudbo nam čim prej vrnete nazaj.

  V naslednjem mesecu po prejeti ponudbi prejmete rentno polico in 10. delovni dan v mesecu tudi prvo nakazilo rente.

  Renta je redni dohodek iz vaših prihrankov, ki ga prejemate do konca življenja.

  Če ob upokojitvi rente še ne potrebujete, lahko vaše prihranke pustite v pokojninskem skladu, kjer se mesečno obrestujejo z doseženim ali najmanj z zajamčenim donosom. Za izplačevanje rente se lahko odločite kadarkoli kasneje. Ko nas obvestite, vam pripravimo vse potrebno za začetek izplačevanja.
 • Ali lahko prenesem prihranke, če sem varčeval tudi drugje?
  Če ste v skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja varčevali pri različnih izvajalcih, lahko vse prihranke združite in pri Modri izberete rento, izračunano iz vseh zbranih sredstev. Za prenos sredstev izpolnite in podpišite zahtevek za prenos ter nam ga pošljite. Vse ostale postopke vam uredimo mi.

   
 • Kako se izračuna renta in kaj vpliva na njeno višino?
  Višina rente je odvisna od višine privarčevanih sredstev, vaše starosti ob začetku izplačevanja, vračunane tehnične obrestne mere, rentnih tablic smrtnosti in višine stroškov izplačevanja. Pri izračunu se upoštevajo tudi posebni pogoji glede na vrsto vplačil (individualna vplačila, vplačila delodajalca po ZPIZ-1 ali ZPIZ-2) in vrsta izbrane rente. Izbirate lahko med rentami z zajamčenim obdobjem izplačevanja (dedovanje) ali brez ter pospešenimi oblikami izplačevanja rent.

  Izbrano rento prejemate do konca življenja. Tehnična obrestna mera, upoštevana pri odmeri rente, je zajamčena in se v času izplačevanja rente ne more znižati. Ob doseganju višjih donosov, ki presegajo zajamčen donos, 90 % presežnega donosa posameznega leta pripada zavarovancem v obliki trajnega povečanja rente (pripis dobička). To pomeni, da bo v prihodnjih letih vaša renta lahko zgolj višja od prvo izplačane (naraščajoča renta) in se v nobenem primeru ne bo znižala. Več podrobnosti o rentah...
 • Koliko časa bom prejemal/a rento?
  Rento boste prejemali do konca življenja.

  Izbirate lahko med različnimi vrstami rent, med katerimi so take z zajamčenim obdobjem izplačevanja (dedovanje) ali brez njega ter pospešene oblike izplačil. Izbrana oblika rente vpliva na dinamiko in višino izplačil.
 • Kaj pomeni zajamčeno obdobje izplačevanja rente?
  Izbira rente z zajamčeno dobo izplačevanja pomeni, da se v primeru smrti prejemnika rente pred iztekom zajamčenega obdobja izplačevanja, renta do konca tega obdobja izplačuje upravičencem oz. dedičem. Število let zajamčene dobe izplačevanja izberete sami ob sklenitvi. Izbrana dolžina jamstva vpliva na višino rente. Zajamčena doba lahko traja od 1 do 20 let. 

  Zajamčeno obdobje izplačevanja imajo tudi pospešene oblike rent in sicer za čas pospešenega izplačevanja. Če prejemnik rente preživi izbrano zajamčeno ali pospešeno obdobje, se mu renta naprej izplačuje do konca življenja.
 • Kaj pomeni pospešeno obdobje izplačevanja rente?
  Izbira rente s pospešenim obdobjem izplačevanja pomeni, da v začetnem obdobju dobite izplačan pretežni del privarčevanih sredstev, zato je znesek rente v tem obdobju višji. Po preteku pospešenega obdobja pa do konca življenja nato prejemate nižji znesek. 

  Število let pospešenega obdobja izplačevanja rente izberete sami, ob sklenitvi rentnega zavarovanja. Pospešena doba lahko traja od 1 do 20 let. V tem obdobju ima renta tudi jamstvo za primer smrti (zajamčeno obdobje izplačevanja). 

  Izbrana dolžina pospešenega obdobja vpliva na višino rente.
 • Ali so rente predmet dedovanja?
  Da, če ste izbrali rento z zajamčenim obdobjem izplačevanja ali pospešeno obliko izplačevanja. V tem primeru je renta v času izbranega zajamčenega oz. pospešenega obdobja predmet dedovanja. V primeru smrti prejemnika rente, rento do izteka obdobja izplačujemo upravičencu, ki ga je določil prejemnik rente oz. dediču, če upravičenec ni bil določen.

  Ne, če ste izbrali rento brez dedovanja.

  Upravičence za primer smrti določite ob sklenitvi rentnega zavarovanja in jih lahko kadarkoli kasneje spremenite  tako, da Modri zavarovalnici posredujete nov obrazec za določitev upravičencev primeru smrti.

  Če prejemnik rente preživi izbrano zajamčeno ali pospešeno obdobje, mu rento še naprej izplačujemo, in sicer do konca življenja.
 • Ali je renta obdavčena?
  Da. Vse rente so  obdavčene, vendar ne v celoti. Obdavčena je le polovica izplačane rente druga polovica rente se ne všteva v davčno osnovo za dohodnino upokojenca. Od višine rente pa je odvisno, ali se ob samem izplačilu odvede akontacija dohodnine ali ne.  

  Pri posameznem izplačilu rente, ki je nižje od 160 €, akontacije dohodnine ne odvedemo. Pri rentah, višjih od 160 evrov, pa ob vsakem izplačilu odvedemo akontacijo dohodnine v višini 25 % od polovice zneska rente. 

  Višino letne dohodnine posamezniku odmeri FURS z Odločbo o odmeri dohodnine za posamezno koledarsko leto (poslan informativni izračun dohodnine, ki se po izteku roka za ugovor šteje za odločbo o odmeri dohodnine), z upoštevanjem vseh prejemkov ter že plačanih akontacij dohodnine v posameznem letu. 

  Če prejemnik rente oceni, da bo, glede na njegove ostale prihodke, akontacija dohodnine previsoka, lahko uveljavi znižano stopnjo akontacije dohodnine v višini 16 %. Obrazec za uveljavljanje znižane stopnje akontacije dohodnine mora prejemnik vsako leto poslati na FURS in Modri zavarovalnici.
   
  Ker so pri večini skupni prihodki po upokojitvi nižji in poleg rente prejemajo le pokojnino ZPIZ, je obdavčitev rente ustrezno nižja (v povprečju med 2 in 8 %).
   
   Bruto renta nižja od 160 EURBruto renta višja od 160 EUR
  Akontacija dohodnineNi akontacije dohodnine.

  Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ FURS.  
  Odvede se akontacija dohodnine v višini 25 % od polovice zneska rente.

  Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ FURS.
  Možnost znižanja stopnje akontacije dohodnine/Stopnjo akontacije lahko s posebnim obrazcem, ki ga potrdi FURS, znižate na 16 %, za vsako tekoče leto sproti.
 • Ali moram FURS poročati o izplačilih?
  Ne. Poročanje FURS je naloga Modre.
   
  Do konca januarja vsakega leta, Modra prejemnikom izplačil pošlje povzetek obračuna prejemkov, izplačanih v preteklem koledarskem letu. O izplačilih ter obračunani akontaciji dohodnine obvesti tudi FURS. Zato ob prejemu informativnega izračuna dohodnine preverite le, ali se vsi podatki ujemajo in je odmera letne dohodnine pravilna.
 • Ali je možno izplačilo prihrankov v enkratnem znesku?
  Izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku je možno pod naslednjimi pogoji:
  • ob upokojitvi, če ste z vplačili vašega delodajalca privarčevali manj kot 6.172,89 evrov,
  • kadarkoli za vsa sredstva, ki ste jih privarčevali sami z lastnimi vplačili.

  Zaposleni v gospodarstvu lahko izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku zahtevate tudi za sredstva, ki ste jih privarčevali s pomočjo vplačil delodajalca do 31. 12. 2012 in ob pogoju, da je od vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje preteklo vsaj 10 let.

  Če ste bili zaposleni v javnem sektorju, lahko izplačilo v enkratnem znesku zahtevate pod pogojem, da je do 31. 12. 2016 že preteklo 10 let od vaše vključitve v pokojninski sklad ter, da na ta dan niste več imeli statusa javnega uslužbenca.
 • Kakšni so stroški izplačila v enkratnem znesku?
  Izplačilo prihrankov v enkratnem znesku (tudi v primeru smrti varčevalca) predstavlja izredno prenehanje varčevanja in kot tako ni skladno z nameni ter davčnimi spodbudami dodatnega pokojninskega zavarovanja.

  Ob izplačilu privarčevanih sredstev v enkratnem znesku, Modra odvede akontacijo dohodnine po stopnji 25 %. Pri izplačilu upravičencem/dedičem je to tudi dokončna davčna obveznost.

  Pri enkratnem izplačilu višino letne dohodnine posamezniku odmeri FURS (poslan informativni izračun dohodnine, ki se po izteku roka za ugovor šteje za odločbo o odmeri dohodnine), z upoštevanjem vseh prejemkov ter že plačanih akontacij dohodnine v posameznem letu - letni poračun dohodnine.
   
  Izplačilo v enkratnem znesku lahko začasno vpliva tudi na višino morebitnih socialnih transferjev (znižano plačilo vrtca, otroški dodatki ipd.), zato vam svetujemo, da se pred odločitvijo seznanite z vsemi možnimi davčnimi posledicami.
   
  Če so odločite za izplačilo v enkratnem znesku prej kot 10 let po začetku varčevanja v pokojninskem skladu, se ob izplačilu odvede še 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.
   
  Poleg navedene obdavčitve, ob izrednem prenehanju varčevanja Modra od odkupne vrednosti sredstev obračuna tudi izstopne stroške v višini do 1 %.

  Informativni izračun izplačila v enkratnem znesku je na voljo tukaj.
 • Dedovanje
 • Ali se prihranki dedujejo?
  Ločimo prihranke v času varčevanja in v času izplačevanja rente.
  Sredstva na osebnem računu pri Modri so last varčevalca, zato lahko ta določi upravičenca za primer smrti. V primeru njegove smrti pred upokojitvijo, ta sredstva pripadajo njegovemu upravičencu/upravičencem ali dedičem, če upravičenci niso bili določeni.
   
  Modra na podlagi prejetega zahtevka upravičencu izplača pripadajoče enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti sredstev umrlega varčevalca. Če varčevalec ni določil upravičenca za primer smrti, preide pravica do enkratnega denarnega izplačila na njegove dediče po pravnomočnem sklepu o dedovanju, ki ga dedič skupaj z zahtevkom za izplačilo predloži Modri.

  Tudi v času izplačevanja se renta za določeno obdobje lahko deduje. Pred začetkom izplačevanja varčevalec sam izbere zanj najugodnejšo obliko izplačevanja rente ter ob izbiri določenih vrst rent določi upravičenca za primer smrti. 

   
 • Ali se tudi renta deduje?
  Da, tudi renta se deduje ali izplačuje upravičencem, če tako želite. Ob upokojitvi lahko izberete tudi rento z dedovanjem oziroma rento z zajamčeno dobo izplačevanja. Zajamčena doba izplačevanja pomeni, da se v primeru smrti prejemnika rente pred iztekom zajamčenega obdobja izplačevanja, renta do konca tega obdobja izplačuje njegovemu izbranemu upravičencu oz. njegovemu dediču, če prejemnik upravičenca ne določi. Število let zajamčene dobe izplačevanja izbere prejemnik sam. Zajamčeno obdobje lahko znaša med od 1 leta do 20 let. Če prejemnik rente preživi izbrano zajamčeno obdobje, se mu renta izplačuje do konca življenja.
   
  Prejemnik rente upravičence za primer smrti  določi ob sklenitvi rentnega zavarovanja in lahko kadarkoli zamenja/spremeni tako, da Modri posreduje nov
  obrazec za določitev upravičencev za primer smrti.
 • Kdaj lahko določim in ali lahko spremenim upravičence?
  Ob vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje ali kadarkoli kasneje, varčevalec lahko določi upravičenca/upravičence za primer smrti s posebnim obrazcem.

  Varčevalec, ki varčuje v več pokojninskih skladih Modre ali različnih pokojninskih načrtih, upravičence za primer smrti določa za vsak sklad oziroma pokojninski načrt posebej.

   
  Varčevalec lahko upravičence za primer smrti kadarkoli zamenja/spremeni tako, da Modri posreduje nov obrazec za določitev upravičencev za primer smrti.
 • Zavarovanje pravne zaščite Arag
 • Kaj pomeni zavarovanje pravne zaščite?
  S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite poskrbite za svojo pravno varnost, saj vam zavarovanje krije stroške, ki bi nastali v pravnem postopku:
  • odvetniške stroške;
  • stroške od sodišča imenovanih izvedencev;
  • stroške prič in tolmačev;
  • dodatne materialne stroške (fotokopiranje, ...);
  • sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino;
  • polog varščine do 100.000 EUR;
  • potne stroške za sojenje v tujini;
  • stroške izvensodnih poravnav, mediacij;
  • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.
 • Katera področja pokriva pravna zaščita?
  Zavarovanje pravne zaščite se prilagaja zavarovalcu. Ta lahko sklene zavarovanje v obsegu, ki je zanj najpomembnejši, in sicer lahko osnovnemu paketu Varnost dodaja tudi zavarovanje drugih področij, na katerih bi lahko potreboval pravno zaščito:
  • Služba
  • Nepremičnine
  • Družina
  • Promet
 • Kdo je zavarovan?
  S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite je zavarovan zavarovalec, njegov v skupnem gospodinjstvu živeči zakonec ali življenjski partner ter otroci do dopolnjenega 27. leta, če se še ne preživljajo samostojno.
 • Ali ima zavarovanje pravne zaščite čakalno dobo (karenco)?
  Da, pri posameznih rizikih je treba upoštevati čakalno dobo: 

  3 mesece:
  • Za splošno pravno zaščito iz pogodbenega prava (delno paket Varnost, v delu, ki se nanaša na pogodbeno pravo).
  • Za pravno zaščito na področju delovnega prava (paket SLUŽBA).
  • za pravno zaščito na področju socialnega zavarovanja (paket VARNOST).

  6 mesecev:
  • Za pravno zaščito na področju dednega in družinskega prava (paket DRUŽINA).

  9 mesecev:
  • Za spore v zvezi z očetovstvom (paket DRUŽINA).

  12 mesecev:
  • Za spore med starši in otroki (paket DRUŽINA).
 • Kaj je čakalna doba (karenca)?
  Čakalna doba je časovno obdobje, ki mora preteči od začetka zavarovanja, da začne veljati zavarovalno kritje. Za zavarovalne primere, ki nastopijo v času čakalne dobe, kritja ni.
 • Ali lahko izberem svojega odvetnika?
  Da. Za zastopanje pred sodiščem in upravnimi organi imate pravico, da sami izberete poklicno osebo, ki je pooblaščena za zastopanje (vsi odvetniki, ki so vključeni v odvetniško zbornico). Pravica do izbire se nanaša na osebe, ki imajo sedež pisarne v kraju pristojnega sodišča.
 • Ali so kriti tudi stroški v primeru, da na sodišču izgubim?
  Da. Kriti so tudi stroški nasprotne strani v primeru, da na sodišču izgubite.
 • Kaj je ARAGov spletni pravni center?
  S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite, zavarovanec pridobi tudi dostop do vzorčnih pogodb, kot so na primer:
  • Kupoprodajna pogodba za avtomobil
  • Najemna pogodba za stanovanje
  • Pogodba o zaposlitvi
  • Ugovor zoper sklep o izvršbi
  • Prodajna pogodba za nepremičnino
 • e.Modra.si
 • Kaj mi omogoča e.Modra.si?
  e.Modra.si je spletna storitev, ki varčevalcem omogoča 24 urni dostop do svojih varčevalnih polic.
  S pomočjo e.Modra.si lahko:
  • spremljate svoje prihranke in vplačila
  • urejate spremembe, povezane z varčevalnimi policami
  • izdelate osebne izračune za nižjo dohodnino
  • izdelate informativne izračune višine pokojninske rente
  • pregledujete vse pomembne dokumente vašega varčevanja/zavarovanja.
 • Kje lahko dobim prvo identifikacijsko kodo za vstop v e.Modra.si?
  Na tej povezavi lahko v postopku prijave zaprosite za identifikacijsko kodo, ki jo potrebujete za registracijo v e.Modra.si.
 • Na domači naslov sem prejel/a identifikacijsko kodo za prvi vpis, kaj pa sedaj?
  Postopek registracije je hiter in enostaven. Vstopite na e.Modra.si in sledite navodilom na strani.

  Po vnosu identifikacijske kode, boste na vpisani e-naslov prejeli sporočilo, ki bo veljavno 24 ur. 

  Potrdite povezavo v sporočilu, določite svoje geslo in vstopite v e.Modra.si.
 • Ko vpišem svoje podatke, me sistem ne prepozna. Kaj naj naredim?
  Še enkrat preverite, da se pri vnosu podatkov niste zatipkali. Ob uporabi funkcije kopiraj-prilepi (copy-paste) pazite, da se na začetku oz. na koncu vpisanega podatka ni pomotoma kopiral tudi presledek.

  V primeru težav smo vam na voljo tudi na brezplačni številki 080 23 45 ali info@modra.si.
 • Na elektronski naslov ne dobim potrditvene povezave oz. povezave za menjavo gesla.
  Včasih se lahko zgodi, da zaradi preobremenjenosti sistema elektronskega sporočila ne dobite takoj na vaš elektronski naslov. V takem primeru malo počakajte in nekoliko kasneje ponovno preverite prejeta sporočila. 

  Preverite tudi sporočila med neželeno pošto ali med promocijami.

  Povezava do zaključka registracije je veljavna le 24 ur, zato vam svetujemo, da registracijo dokončate v tem času. Če bo od začetka postopka registracije minilo več kot 24 ur, boste morali ponovno skozi postopek registracije.

  V primeru težav smo vam na voljo tudi na brezplačni številki 080 2345 ali info@modra.si.
 • Spremenil/a sem e-naslov in pozabil/a geslo za vstop v e.Modra.si
  Če e-naslova, ki ga imamo zabeleženega ne uporabljate več, ne boste mogli ponastaviti gesla za vstop v e.Modra.si.

  Na naš naslov info@modra.si nam posredujte svoje podatke (ime, priimek, davčna št., stari e-naslov) ter nov elektronski naslov, ki ga želite uporabljati za prijavo na e.Modra.si. 

  Nasvet: Pri registraciji in nadaljnji uporabi e.Modra.si ne uporabljajte službenih e-naslovov, saj je pomembno, da imate v primeru potrebe po menjavi gesla ali pa komunikacije z Modro hiter in neprekinjen dostop do svoje elektronske pošte.
   
 • Imam novo digitalno potrdilo, zato mi ga e.Modra.si ne prepozna.
  Pošljite nam sporočilo (info@modra.si) ali nas pokličite na 080 23 45 in poskrbeli bomo, da se boste v e.Modra.si lahko povezali z novim potrdilom.
 • Kako izbrišem uporabniški račun?
  Izbris uporabniškega računa je preprost.

  Uporabnik spletne storitve e.Modra.si, ki želi izbrisati svoj uporabniški račun, to pisno sporoči Modri na e-naslov info@modra.si ali po pošti na naslov Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

  Uporabnik mobilne aplikacije m.Modra lahko svoj uporabniški račun m.Modra izbriše sam. Postopek izbrisa uporabniškega računa m.Modra