Organi upravljanja

Uprava družbe

Upravo Modre zavarovalnice sestavljajo:

  • mag. Matija Debelak, predsednik uprave
  • Boštjan Vovk, član uprave

Lastništvo

Ustanovitelj in edini delničar Modre zavarovalnice, d. d., je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Nadzorni svet

Sistem upravljanja Modre zavarovalnice temelji na sodelovanju zavarovancev. V nadzorni svet polovico članov nadzornega sveta (3) predlagajo njeni zavarovanci, drugo polovico (3) pa edini delničar – Kapitalska družba. Omenjena ureditev omogoča dodatno varnost in sodelovanje zavarovancev pri upravljanju.

Nadzorni svet sestavljajo:

Odbori pokojninskih skladov

Odbor pokojninskega sklada je strokovni organ, ki spremlja poslovanje in izvajanje naložbene politike pokojninskega sklada.


Politika sistema upravljanja Modre zavarovalnice

Kodeks korporativnega upravljanja

Uprava in nadzorni svet Modre svojem delu in poslovanju spoštujeta
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države,
ki ga je sprejel Slovenski državni holding.