Organi upravljanja

Uprava družbe

Upravo Modre zavarovalnice sestavljajo:

  • Matej Golob Matzele, predsednik uprave
  • mag. Matija Debelak, član uprave
  • Boštjan Vovk, član uprave

Lastništvo

Ustanovitelj in edini delničar Modre zavarovalnice, d. d., je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Nadzorni svet

Sistem upravljanja Modre zavarovalnice temelji na sodelovanju zavarovancev. V nadzorni svet polovico članov nadzornega sveta (3) predlagajo njeni zavarovanci, drugo polovico (3) pa edini delničar – Kapitalska družba. Omenjena ureditev omogoča dodatno varnost in sodelovanje zavarovancev pri upravljanju.

Nadzorni svet sestavljajo:

Revizijska komisija nadzornega sveta

Revizijsko komisijo nadzornega sveta sestavljajo:

  • dr. Janez Prašnikar, predsednik revizijske komisije
  • Bojan Zupančič, član revizijske komisije
  • Dragan Martinović, zunanji član revizijske komisije (izjava o neodvisnosti)

Odbori pokojninskih skladov

Odbor pokojninskega sklada je strokovni organ, ki spremlja poslovanje in izvajanje naložbene politike pokojninskega sklada.


Politika sistema upravljanja Modre zavarovalnice

Kodeks korporativnega upravljanja

Uprava in nadzorni svet Modre svojem delu in poslovanju spoštujeta
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države,
ki ga je sprejel Slovenski državni holding.