Matej Golob Matzele

predsednik uprave

Matej Golob Matzele ima več kot petindvajset let izkušenj v finančnem sektorju, od tega več kot dvajset let na različnih vodstvenih položajih na področjih bančništva, zavarovalništva, upravljanja premoženja in prestrukturiranja. Svojo poklicno pot je začel že med študijem, kot borzni posrednik v borznoposredniški družbi Bema. Leta 1996 je zaključil študij bančno-finančne smeri na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Med letoma 1997 in 2004 je bil zaposlen v banki Bank Austria Creditanstalt, kjer ga je poklicna pot vodila od položaja borznega posrednika do vodje oddelka vrednostnih papirjev, vodje divizije globalnih storitev z vrednostnimi papirji, vodje divizije upravljanja premoženja in trgovanja z vrednostnimi papirji ter prokurista banke. V obdobju 2004 – 2006 je bil zaposlen na Kapitalski družbi, kjer je vodil oddelek za upravljanje kapitalskih naložb. Med letoma 2006 in 2009 je bil direktor družbe Poteza naložbe. Leta 2009 se je vrnil v Skupino Kapitalska družba, kjer je v PDP, posebni družbi za podjetniško svetovanje, opravljal funkcijo izvršnega direktorja ter bil član upravnega odbora. Septembra 2012 se je pridružil banki Abanka Vipa kot izvršni direktor področja za poslovanje s pravnimi osebami. Po združitvi z Banko Celje, je bil v združeni Abanki od decembra 2015 član uprave, pristojen za komercialna področja, razvoj in marketing ter digitalizacijo. Po prevzemu Abanke s strani Nove KBM v septembru 2020, je bil do aprila 2021 prokurist banke, pristojen za digitalizacijo. Maja 2021 se je kot pomočnik direktorja zaposlil v družbi Triglav svetovanje, kjer je od septembra 2021 opravljal funkcijo direktorja družbe. Od maja 2023 dalje je predsednik uprave Modre zavarovalnice, odgovoren za področja upravljanje premoženja, planiranja in kontrolinga, pravnih in kadrovskih zadev ter skladnosti poslovanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Delovne izkušnje je nabiral tudi s članstvom in predsedovanjem v nadzornih svetih družb v Sloveniji in tujini, je član Združenja manager ter član Združenja nadzornikov Slovenije.

mag. Matija Debelak

član uprave

Po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, je v letu 2002 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani končal magistrski študij informacijsko-upravljavskih ved. Njegova prva zaposlitev sega v leto 1997 na delovnem mestu svetovalec za informacijsko tehnologijo, odgovoren za vzpostavitev informacijske podpore upravljanju premoženja v Kapitalskem skladu (Kapitalska družba). V letu 2001 je napredoval v pomočnika direktorja oddelka za informatiko in komunikacije, v začetku leta 2005 pa na mesto direktorja oddelka za informatiko in komunikacije. V tem času je pridobil certifikat za vodjo projektov in sodeloval v številnih poslovno pomembnih projektih; vzpostavitev Prvega pokojninskega sklada RS (PPS), uvajanje informacijske podpore vzajemnim pokojninskim skladom in Kritnemu skladu PPS ter vzpostavitev tehnične podpore pokojninskemu skladu za javne uslužbence. V letu 2007 je v družbi Poteza Skupina prevzel mesto izvršnega direktorja za področje informatike in bil odgovoren za informacijsko podporo sedmih družb v skupini Poteza ter vodja poslovno-informacijskih projektov za skupino. Februarja 2010 se je ponovno zaposlil v Kapitalski družbi na mestu vodje službe za informatiko in komunikacije ter vodil projekt preoblikovanje Kapitalske družbe. Od oktobra 2011 je član uprave Modre zavarovalnice, odgovoren za področja informatike in upravljanja procesov, računovodstva in podpore poslovanju, notranje revizije in varstva osebnih podatkov ter splošnih zadev.

Boštjan Vovk

član uprave

Po zaključenem študiju na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani je svojo karierno pot začel kot mladi raziskovalec v Laboratoriju za umetno inteligenco in jo nadaljeval na področju borznega posredovanja ter je prvi avtor programske opreme za spremljanje poslovanja z vrednostnimi papirji v Sloveniji. Po uspešno opravljenem podiplomskem študiju aktuarstva in podeljenem pooblastilu za opravljanje poslov pooblaščenega aktuarja, je nato opravljal dela pooblaščenega aktuarja, svetovalnega aktuarja in člana revizijskih ekip pri rednih revizijah, vrednotenjih zavarovalnic in drugih projektih v regiji. Sodeloval je pri vzpostavljanju pokojninskih skladov, deloval kot partner in pomočnik direktorja v podjetju za zavarovalno posredovanje, kot pooblaščenec uprave Zavarovalnice Triglav, zadolžen za področje osebnih zavarovanj v Skupini Triglav, in član uprave hčerinske družbe. Pridobil si je 20 let izkušenj na področju zavarovalništva, tako v strokovnih kot poslovodnih vlogah. V letu 2015 se je pridružil Agenciji za zavarovalni nadzor in bil kot vodja sektorja za nadzor in namestnik direktorja odgovoren za izvajanje nadzora nad poslovanjem zavarovalnic, zavarovalniških skupin in podružnic, pokojninskih družb ter drugih subjektov pod pristojnostjo agencije. Aktivno je sodeloval v projektu uvedbe direktive Solventnost II na slovenski zavarovalni trg, pripravi predlogov sprememb zakona o zavarovalništvu in podzakonskih predpisov ter, kot član odborov in delovnih teles mednarodnega združenja zavarovalnih nadzornikov (IAIS), pri pisanju strokovnih gradiv. Od oktobra 2018 je član uprave Modre zavarovalnice, odgovoren za področja upravljanja s tveganji, razvoja in prodaje zavarovanj ter aktuarstva. Je član upravnega odbora evropskega združenja pokojninskih skladov javnega sektorja EAPSPI (European Association of Public Sector Pension Institutions).