Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev

Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev (KPSJU) je oblikovan kot posebno telo socialnih partnerjev, preko katerega se izvaja nadzor nad poslovanjem sklada KPSJU. Imenovanje odbora in njegove pristojnosti določa Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta in Pravila sklada. Člane odbora imenuje Vlada RS in ga sestavlja 6 predstavnikov Vlade RS in 6 predstavnikov reprezentativnih sindikatov.
Mandat članov odbora je 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

Člani odbora Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev

Predstavniki Vlade Republike Slovenije:

1. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
2. Dan Juvan, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
3. Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo;
4. Ervina Jarc, Ministrstvo za finance;
5. Matej Grajfoner, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
6. Barbara Koželj Sladič, Ministrstvo za javno upravo;

Predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja:

7. Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije;
8. Bojan Ravnikar, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije;
9. Marjan Lah, Sindikat ministrstva za obrambo;
10. Aljoša Čeč, Konfederacija sindikatov Slovenije – Pergam;
11. Irena Ilešič Čujovič, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in
12. Janez Turuk, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Pristojnosti odbora

• daje mnenje k letnemu poročilu;
• daje predloge sprememb pravil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada (v nadaljevanju ZVPS) in predloge sprememb pokojninskega načrta;
• daje soglasje k predlogu sprememb pravil ZVPS in predloge sprememb pokojninskega načrta, ki niso predmet kolektivne pogodbe;
• obravnava in daje mnenje k spremembi naložbene politike ZVPS;
• daje predhodno mnenje k statusnim spremembam in spremembam v lastniški strukturi upravljavca ZVPS;
• predlaga predstavnike odbora sklada v nadzorni svet upravljavca ZVPS, skladno s pogodbo o upravljanju ZVPS;
• predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca ZVPS;
• predlaga prenos upravljanja ZVPS k drugemu upravljavcu;
• preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
• obravnava in daje mnenje k poročilom upravljavca ZVPS o tveganjih, katerim je ZVPS izpostavljen;
• preverja kapitalsko ustreznost upravljavca ZVPS;
• obravnava način in pravilnost obveščanja ustanovitelja ZVPS zavezancev za plačilo in članov ZVPS;
• obravnava poročilo o pravilnosti obračunavanja in nakazovanja (rokovno in po višini) premij na osebne račune ter o mirovanju plačevanja premij;
• obravnava poročilo o pripisu donosov (datum in višina) na osebne račune;
• spremlja izračun enote premoženja;
• obravnava poročilo o pritožbah članov ZVPS;
• drugo.

Odbor sprejema in objavlja ugotovitvene sklepe o višini premij in drugih vprašanjih izvajanja zavarovanja.
O svojem delu odbor enkrat letno poroča Vladi Republike Slovenije.

Odbor Modrega krovnega pokojninskega sklada

Odbor Modrega krovnega pokojninskega sklada (MKPS) je oblikovan kot poseben organ predstavnikov članov MKPS in delodajalcev, ki delno ali v celoti v korist članov MKPS plačujejo premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja. Odbor šteje do 12 članov in jih imenuje nadzorni svet zavarovalnice. Člani odbora delujejo neodvisno in z upravljavcem pokojninskega sklada niso povezani na način, ki bi lahko vodil v konflikt interesov.

Mandat članov odbora je 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve.

Člani odbora Modrega krovnega pokojninskega sklada

1. Marko Cvetko, predstavnik članov sklada;
2. Tomaž Kumer, predstavnik članov sklada;
3. Brane Kastelec, predstavnik članov sklada;
4. Luka Kocina, predstavnik delodajalcev;
5. Urška Gašperlin, predstavnica članov sklada;
6. Darijo Vrabec, predstavnik delodajalcev;
7. Urša Grbac, predstavnica delodajalcev;
8. Bojana Kranjc, predstavnica članov sklada;
9. Jernej Gregorin, predstavnik članov sklada;
10. Simon Lamot, predstavnik članov sklada;
11. Gvido Jemenšek, predstavnik delodajalcev.

Pristojnosti odbora

Pristojnosti odbora so naslednje:
• daje mnenje k letnemu poročilu MKPS,
• daje mnenje k spremembam pravil upravljanja MKPS, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami,
• daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti MKPS,
• predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca,
• preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost ter glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci,
• daje mnenje k poročilu upravljavca o tveganjih, katerim je sklad izpostavljen,
• obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov MKPS,
• obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem MKPS,
• druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca MKPS.

V primeru ugotovitve nepravilnosti pri poslovanju MKPS odbor od upravljavca zahteva odpravo nepravilnosti v primernem roku in zahteva poročilo o odpravi ugotovljenih nepravilnosti. Če upravljavec ne odpravi nepravilnosti pri poslovanju v postavljenem roku ali v postavljenem roku ne ukrepa ustrezno ali ne pripravi poročila o odpravi ugotovljenih nepravilnosti, odbor o ugotovljenih nepravilnostih ali o neustreznem ukrepanju obvesti nadzorni organ upravljavca ter Agencijo za trg vrednostnih papirjev.