Leto 2019 odlično poslovno leto, z najboljšim rezultatom iz rednega poslovanja Modre

Upravi in nadzornemu svetu podeljena razrešnica, bilančni dobiček ostaja nerazporejen

Na današnji redni skupščini Modre zavarovalnice se je njena delničarka, Kapitalska družba, d. d., seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2019 in vsemi ostali poročili, ki so v pristojnosti skupščine. Skupščina je odločala tudi o uporabi bilančnega dobička. Modra je v letu 2019 dosegla najboljše rezultate tako pri upravljanju pokojninskih skladov kot iz rednega poslovanja. Ustvarila je 12, 2 milijona evrov dobička, kar je največ v času njenega delovanja. Ob spoštovanju poziva Agencije za zavarovalni nadzor za ohranjane stabilnost slovenskega zavarovalnega sektorja v času izrednih razmer pandemije, celotni bilančni dobiček za leto 2019 ostaja nerazporejen. Upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2019. Skupščina je za člane nadzornega sveta, predstavnike zavarovancev, ki se jim letos izteče mandat, imenovala Branimirja Štruklja, Bojana Zupančiča in Marka Cvetka. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja, pa je bil imenovan Roman Jerman.

Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2019 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo in Mnenjem nadzornega sveta k Letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Upravi in nadzornemu svetu Modre zavarovalnice je bila podeljena razrešnica. V nasprotju s predlogom uprave in nadzornega sveta, ki sta predlagala, da se bilančni dobiček iz leta 2019 pretežno razporedi v druge rezerve iz dobička, je bil na skupščini sprejet nasprotni predlog delničarja. Bilančni dobiček leta 2019 v znesku 9, 7 milijona evrov ostane nerazporejen.

Modra je poslovno leto 2019 zelo uspešno zaključila, presegla načrtovane cilje in zabeležila čisti poslovni izid v višini 12,2 milijona evrov. Vplačane premije v vzajemne pokojninske sklade so znašale 106,5 milijona evrov in so bile za 8,1 odstotka višje kot v 2018. Vrednost sredstev v upravljanju se je povečala in konec leta 2019 dosegla več kot 1,7 milijarde evrov; v vzajemnih pokojninskih skladih je bilo zbranih skoraj 1,2 milijarde evrov, v kritnih skladih 232 milijonov evrov, lastna sredstva pa so predstavljala 299 milijonov evrov. Zvišal se je tudi kapital zavarovalnice, ki predstavlja temelj varnosti sredstev v upravljanju Modre.

V pokojninskih skladih je konec leta 2019 za dodatno pokojnino varčevalo 289 tisoč posameznikov, več kot 28 tisoč pa jih že prejema pokojninsko rento. Daleč največji je pokojninski sklad javnih uslužbencev, v katerem je bilo konec leta 2019 zbranih že skoraj 900 milijonov prihrankov 235 tisoč javnih uslužbencev.

Borut Jamnik, predsednik uprave Modre, je podaril: »Poslujemo uspešno, na dosežene rezultate smo ponosni. Letošnje izkušnje, ko smo se hitro in uspešno prilagodili nastalim razmeram, poskrbeli za varovanje zdravja zaposlenih, naših strank in drugih ključnih deležnikov, vzpostavili neprekinjeno poslovanje in nemoteno izpolnjevanje vseh svojih obveznosti s poslovanjem na daljavo, so dober pokazatelj kompetentnih zaposlenih in zmožnosti prilaganja. Z dobrimi temelji se uspešneje soočamo z zahtevnim finančnim okoljem in povečanimi tveganji, še posebej zaradi vztrajno nizkih obrestnih mer, ki se napovedujejo tudi za prihodnja leta. Še naprej bomo sledili svojemu poslanstvu ob zavedanju, da bodo spremembe stalnica in gonilo razvoja, varnost prihrankov naših varčevalcev in njihovo zadovoljstvo pa na prvem mestu.«

Štirim članom nadzornega sveta letos poteče 4-letni mandat, zato je skupščina za naslednja 4 leta na predlog zavarovancev imenovala Branimirja Štruklja, Bojana Zupančiča in Marka Cvetka, za predstavnika delničarja pa Romana Jermana, ki skupaj z Bachtiarjem Djalilom in Janezom Prašnikarjem zastopa interese lastnika, Kapitalske družbe, d. d. Nadzorni svet Modre zavarovalnice je sestavljen iz 6 članov. Polovico članov nadzornega sveta predlagajo njeni zavarovanci, drugo polovico pa delničar.

Skupščina je na današnji seji sprejela tudi sklep o 30 % znižanju prejemkov članom nadzornega sveta v obdobju razglašene epidemije v Sloveniji (to je od 1. 3. do 31. 5. 2020) in zaradi pripojitve sklada KVPS k zajamčenemu podskladu MKPS uskladila določilo statuta 10. člena glede oblikovanja predloga članov nadzornega sveta, predstavnikov zavarovancev. KVPS je namreč z novembrom 2019 prenehal poslovati, varčevalci pa pod nespremenjenimi pogoji nadaljuje z varčevanjem v zajamčenem podskladu krovnega pokojninskega sklada ali pa izberejo svoji starosti bolj primerno naložbeno politiko. Modra kot prva v Sloveniji od leta 2015 ponuja varčevanje v skladih življenjskega cikla, ki zagotavljajo višje donosnosti v času, ko je upokojitev še daleč, in visoko varnost prihrankov v času pred upokojitvijo.