Uspešno poslovanje Modre tudi v izjemno zahtevnem letu 2020

Upravi in nadzornemu svetu podeljena razrešnica, polovica bilančnega dobička ostaja nerazporejena, polovica pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.

(Ljubljana, 31. maja 2021) Na današnji redni skupščini Modre zavarovalnice se je njen edini delničar Kapitalska družba, d. d., seznanil z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2020 in vsemi ostali poročili, ki so v pristojnosti skupščine. Skupščina je odločala o uporabi bilančnega dobička, ki je znašal 11,8 milijona evrov. Upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2020. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja sta bila imenovana dosedanja člana Bachtiar Djalil in Janez Prašnikar. S tem je zagotovljena kontinuiteta upravljanja Modre, pri katerem že vse od ustanovitve dalje sodelujejo tudi predstavniki zavarovancev.

Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2020 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo in Mnenjem nadzornega sveta k Letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Upravi in nadzornemu svetu Modre zavarovalnice je bila podeljena razrešnica. V nasprotju s predlogom uprave in nadzornega sveta, ki sta predlagala, da se bilančni dobiček pretežno razporedi v druge rezerve iz dobička, je bil na skupščini sprejet nasprotni predlog Kapitalske družbe. Bilančni dobiček v skupnem znesku 11,8 milijona evrov se v višini ene polovice razporedi v druge rezerve iz dobička, polovica bilančnega dobička pa ostaja nerazporejena. O delitvi za dividende se bo na predlog Kapitalske družbe odločalo na naslednji skupščini, po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za izplačilo dividende.

Modra je poslovno leto 2020, zaznamovano s svetovno pandemijo in neobičajni nihaji na kapitalskih trgih, končala s pozitivnim poslovnim izidom v višini 4 milijona evrov. Tudi vsi pokojninski skladi so v letu 2020 dosegli pozitivne letne donosnosti. Vrednost sredstev v upravljanju je konec leta 2020 dosegla več kot 1,8 milijarde evrov. V vzajemnih pokojninskih skladih je bilo zbranih 1,27 milijarde evrov, v kritnih skladih za izplačevanje rent 266 milijonov evrov, lastna sredstva Modre pa so predstavljala 307 milijonov evrov. Kljub zahtevnim razmeram se je zvišal tudi kapital zavarovalnice, ki predstavlja temelj varnosti prihrankov več kot 294 tisoč članom in več kot 32 tisoč prejemnikom rent. S prilagojenim poslovanjem novim razmeram je zavarovalnica zagotavljala celovito podporo upravljanju pokojninskih skladov in izplačevanju pokojninskih rent ter nemoten dostop do vseh storitev z razširjeno ponudbo digitalnih poti.

Borut Jamnik, predsednik uprave Modre, je poudaril: »Tudi v teh zahtevnih okoliščinah, ko se soočamo s številnimi novimi izzivi, uspešno sledimo viziji gradnika dodatne socialne varnosti posameznika in ohranjamo primat na trgu dodatnih pokojninskih zavarovanj. Stalna rast premij in sredstev v upravljanju ter zadovoljne in zveste stranke so ključni pokazatelji našega dela. Finančna moč, varnost prihrankov in kompetentna ekipa pa so naše pomembne konkurenčne prednosti.«

Dvema članoma nadzornega sveta, predstavnika delničarja, junija letos poteče 4-letni mandat, zato je skupščina za naslednja 4 leta ponovno imenovala Bachtiarja Djalila in Janeza Prašnikarja. Nadzorni svet Modre sestavlja 6 članov, od tega so 3 člani predstavniki delničarja in 3 predstavniki zavarovancev.
Skupščina je potrdila tudi predlagane spremembe statuta zavarovalnice, ki so posledica spremenjenega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K).

Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2020