Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

Do konca januarja bo(ste) vsi varčevalci v skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja prejeli potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2023.

Če že uporabljate spletno storitev e.Modra.si, boste potrdilo našli na zavihku “Police in dokumenti”.

Nagradna igra za nove uporabnike e.Modra.si

Potrdilo, ki ste ga prejeli po pošti, poleg pomembnih podatkov o vašem pokojninskem računu pri Modri vsebuje tudi identifikacijsko kodo, s katero lahko opravite prvo prijavo v e.Modra.si.

Med vsemi novimi uporabniki e.Modra.si, ki boste registracijo v spletno storitev opravili med 25. 1. in 29. 2. 2024, bomo izžrebali lepe nagrade:
– 3x iPhone 15
– 5x pohodni nahrbtnik
– 5x dežnik

Splošni pogoji nagradne igre

Naše telefonske linije so v času pošiljanja Potrdil o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja izjemno zasedene, zato smo za pripravili odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja, ki jih boste našli v nadaljevanju.

Varčevanje

Potrdilo vsebuje podatke o vseh vplačanih premijah v preteklem letu (vplačila delodajalca in/ali vplačila posameznika), podatke o doseženi donosnosti podskladov, projekcije rent in podatek o skupni vrednosti prihrankov konec leta, za katero je izdano Potrdilo.

Ob vključitvi ali kadarkoli kasneje lahko določite upravičence za primer smrti ali pa prepustite prihranke svojim dedičem. Upravičence lahko določite na e.Modra.si ali s pomočjo obrazca.

Osebne podatke lahko spremenite na e.Modra.si ali s pomočjo obrazca. Hkrati vas vljudno prosimo, da točnost podatkov preverite tudi pri svojemu delodajalcu, saj nam le ta vsak mesec posreduje vaše podatke, ki se zapišejo v našem sistemu.

 1.  Varčevanje za dodatno pokojnino vam omogoča pridobitev rednega dodatnega dohodka po upokojitvi. Višji varčevalni zneski pomenijo, da boste po upokojitvi prejemali višjo dodatno pokojnino.
 2.  Varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju spodbuja tudi država. Za individualna vplačila dobite posebno davčno olajšavo. Najvišje vplačilo za nižjo dohodnino. Davčno olajšavo in nižjo dohodnino vam zagotavljajo vplačila do višine 5,844 odstotka vaše bruto plače, vendar letno ne več kot 2.903,66 evrov.
 3.   Vsi prihranki so vaša last in v primeru najhujšega poskrbite tudi za finančno varnost vaših najbližjih.

Poleg tega lahko brez dodatnih stroškov poljubno spreminjate višino ali način individualnega vplačila.  Z vplačevanjem pa lahko kadarkoli prekinete in nadaljujete, ko spet zmorete varčevati.

Individualno varčevanje lahko preprosto sklenete na e.Modra.si ali s pomočjo pristopne izjave, ki jo najdete tukaj.

Izplačevanje

Izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku je možno pod naslednjimi pogoji:

 • ob upokojitvi, če ste z vplačili vašega delodajalca privarčevali manj kot 5.924,08 evrov,
 • kadarkoli za vsa sredstva, ki ste jih privarčevali sami z lastnimi vplačili.

Zaposleni v gospodarstvu lahko izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku zahtevate tudi za sredstva, ki ste jih privarčevali s pomočjo vplačil delodajalca do 31. 12. 2012 in ob pogoju, da je od vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje preteklo vsaj 10 let.

Če ste bili zaposleni v javnem sektorju, lahko izplačilo v enkratnem znesku zahtevate pod pogojem, da je do 31. 12. 2016 že preteklo 10 let od vaše vključitve v pokojninski sklad ter, da na ta dan niste več imeli statusa javnega uslužbenca.

Da. Takšen dvig je obravnavan kot nenamenska poraba sredstev in je obdavčen.

Ob izplačilu se obračuna in odvede 25 % akontacija dohodnine. Nato pa dokončni obračun dohodnine opravi še Finančna uprava RS in pri tem upošteva tudi že vplačano akontacijo dohodnine za vse prejemke v letu izplačila.

Ker je tako izplačilo s strani FURS obravnavano kot dohodek, lahko to vpliva tudi na prejemanje morebitnih socialnih transferjev, kot na primer otroški dodatki ipd.

Če se boste kljub temu odločili za dvig, je obrazec na voljo tukaj.

Če izpolnjujete pogoje, ki so navedeni zgoraj za enkratni dvig in se zanj odločite, vam bomo sredstva na vaš bančni račun nakazali najkasneje v roku 60 dni od prejema popolne vloge za izplačilo. O izplačilu vas bomo pisno obvestili.

Z izplačevanjem prihrankov začnete po upokojitvi ali kadarkoli kasneje.

 1.  Ob upokojitvi oz. dva meseca prej lahko obvestite Modro o vaši upokojitvi preko brezplačne telefonske številke 080 2345 ali elektronskega naslova info@modra.si.
 2.  Modra vas obvesti o možnih načinih črpanja prihrankov in vam pošlje informativne izračune možnih izplačil (rente, predujem).
  Višina izplačila je odvisna od zneska, ki ste ga privarčevali in vaše starosti ob upokojitvi.
 3.  Izberite način izplačila, prilagojen svojim načrtom in predložite dokazilo o upokojitvi.
 4.  Podpišete našo ponudbo in jo vrnete čim prej nazaj.
 5.  Pošljemo vam polico in 10. delovni dan v mesecu prejmete prvo nakazilo rente ali izplačilo predujma.

Več o izplačevanju in rentah najdete tukaj.

Podatki o doseženi donosnosti

Več o skladu, podskladih in donosih si lahko preberete tukaj.

Pokojninski sklad življenjskega cikla vam omogoča, da si v različnih življenjskih obdobjih zagotovite najbolj optimalen način varčevanja in s tem najbolje oplemenitite sredstva ter si zagotovite višji življenjski standard po upokojitvi.

Sprememba podsklada je lahko (ob upoštevanju svoje starosti) tudi vaša odločitev.

Na e.Modra.si lahko hitro in enostavno preverite tudi v katerem podskladu trenutno varčujete ter s pomočjo digitalnega potrdila opravite brezplačno menjavo podsklada. Če digitalnega potrdila nimate, lahko podsklad zamenjate tudi z izjavo o menjavi podsklada.

V izbrani podsklad lahko preusmerite le tekoče mesečne premije, ali pa se odločite tudi za prenos že privarčevanih sredstev v drug podsklad.

Projekcije rent

Upravljavec pokojninskega sklada za vsakega člana oceni višino privarčevanih sredstev, ki bi jih ta imel pri upokojitveni starosti, ki je ali starost 65 let ali starost, ki jo izbere član, vendar ta ne sme biti nižja od 60 let. Starost člana se določi kot razlika med tekočim letom in mesecem ter letom in mesecem članovega rojstva.

Ocena višine privarčevanih sredstev predstavlja seštevek stanja sredstev na osebnem pokojninskem računu člana na dan 31. decembra preteklega koledarskega leta in ocene višine sredstev, ki jih bo član privarčeval od 1. januarja tekočega leta do upokojitvene starosti. Izračun upošteva privarčevana sredstva po vseh policah dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih imate pri Modri zavarovalnici.

Skladno s Pravilnikom, se pripravi dve oceni višine privarčevanih sredstev, in sicer po pesimističnem in ciljnem scenariju.

Scenarija se razlikujeta po predpostavljenih donosih, predpisanih s Pravilnikom. Ob informativnem izračunu rente se predpisane letne donose upošteva za vsa leta varčevanja do upokojitvene starosti oz. do dopolnjenega 65 leta.

Če je član starejši od 65 let se za izračun uporabi vrednost privarčevanih sredstev na dan 31.decembra preteklega koledarskega leta.

Informativni izračun pričakovane višine dodatne pokojnine prikazuje doživljenjsko pokojninsko rento. Pri izračunu smo uporabili veljavne splošne pogoje in cenike na podlagi katerih ponujamo pokojninske rente. Odmerjena višina dodatne pokojnine ob upokojitvi se bo lahko razlikovala od te na potrdilu. Ob upokojitvi pa se boste lahko odločali med več različnimi oblikami doživljenjskih rent.

Pravila za izračun določa Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov, na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član (Ur. l. RS št. 10/21 s spremembami in dopolnitvami). Pri izračunu pričakovane višine dodatne pokojnine so uporabljeni veljavni splošne pogoji in ceniki na podlagi katerih ponujamo pokojninske rente.

Pri izračunu je uporabljena povprečna bruto višina vplačila v preteklem koledarskem letu, preračunana na mesečno raven;

– če član v preteklem koledarskem letu ni bil vključen celotno koledarsko leto, se izračun povprečnega bruto vplačila izvede za mesece, šteto od meseca prvega vplačila do decembra;

– če je na dan 31. decembra preteklega koledarskega leta dodatno pokojninsko zavarovanje v mirovanju oz. zadržanju, se pri oceni višine sredstev, ki jih bo član privarčeval do izbrane upokojitvene starosti, ne upoštevajo prihodnja vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje.

Pri izračunu se upošteva trenutni varčevalni načrt člana, torej  podsklad(i) , v katerih ima član naložena svoja sredstva, za prihodnja vplačila pa trenutno izbrani podsklad, v katerega se vplačuje premija.

Izračun upošteva logiko sklada življenjskega cikla in pri projekciji ob doseženi mejni starosti premakne sredstva v podsklad, ki je najbolj primeren za starostno skupino člana. Za prenos sredstev ter spremembo podsklada, v katerih ima član sredstva oziroma v katerega se vplačuje premija, se upošteva starost in podsklad namenjen starostni skupini, v katero se član uvršča, kot je to določeno v pravilih upravljanja. Za prenos sredstev in vplačilo premije se šteje zadnji dan meseca, ko je izpolnjen pogoj starosti.

Scenarij(a), po katerih je izračunana informativna vrednost privarčevanih sredstev (in s tem višina dodatne pokojnine), se razlikujeta po predpostavljenih donosih, predpisanih s Pravilnikom. Predpisane letne donose se upošteva za vsa leta varčevanja do upokojitvene starosti oz. do dopolnjenega 65 leta.

Predpostavljeni donosi ciljnega scenarija:
MKPS: dinamični podsklad: 3,54 %, preudarni podsklad: 3,46 %, zajamčeni podsklad: 3,68 %
KPSJU: dinamični podsklad: 4,08 %, preudarni podsklad: 4,00 %, zajamčeni podsklad: 4,14 %

Predpostavljeni donosi pesimističnega scenarija:
MKPS: dinamični podsklad: – 4,55 %, preudarni podsklad: – 1,08 %, zajamčeni podsklad: 2,57 %
KPSJU: dinamični podsklad: – 4,01 %, preudarni podsklad: – 0,54 %, zajamčeni podsklad: 2,57 %

Za izračun zajamčene vrednosti sredstev ob upokojitvi zavarovanca se upošteva zajamčena donosnost 0 %. Zajamčeni vrednosti na dan 31. 12. 2023 se pripisujejo samo novo vplačane premije.

Pesimistični scenarij uporablja predpostavljene donosnosti, ki se v daljši zgodovini dejansko niso nikoli realizirale.

Verjetnost, da bo v praksi prišlo do tako črnega scenarija je zelo majhna. Po naših izračunih je le 1 odstotna verjetnost, da varčevalec v celotnem obdobju varčevanja ne bo privarčeval sredstev vsaj v višini vložka, povečanega za inflacijo.

Zavedati pa se je treba, da je ključna predvsem doba varčevanja. Varčevalec, ki bo v skladih življenjskega cikla varčeval daljše obdobje, 40 let, ima bistveno večjo možnost, da bo na koncu realiziral predvidene višje donosnosti kot pa varčevalec, ki bo na primer varčeval le 15 let.

Skladno s Pravilnikom, v primeru ocene privarčevanih sredstev, nižjih od 5.924,08 €, ne prikazujemo višine ocenjene pokojninske rente. V takih primerih vas informiramo zgolj o oceni višine privarčevanih sredstev. Če si želite povišati privarčevana sredstva, lahko ponovno začnete varčevati v skladu in izkoristite davčno olajšavo. Za več informacij pokličite na 080 2345 ali pišite na info@modra.si.

Pesimistični scenarij predvideva negativne donose v celotnem obdobju varčevanja v dinamičnem in preudarnem podskladu. Če ima član polico v mirovanju in nima novih vplačil, se lahko vpliv negativnih donosov odrazi v projekciji sredstev, na način, da so le ta nižja od trenutno privarčevanih sredstev. Verjetnost takega scenarija je sicer relativno nizka. Po naših izračunih je le 1 odstotna verjetnost, da varčevalec v celotnem obdobju varčevanja ne bo privarčeval sredstev vsaj v višini vložka, povečanega za inflacijo.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Še vedno smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 23 45 ali preko elektronske pošte info@modra.si (pon-pet med 8. in 16. uro).

Zaradi povečanega obsega klicev in prejete pošte boste morda na svoj odgovor čakali dlje kot običajno, za kar se vam opravičujemo in prosimo za razumevanje.

e.Modra.si

Naši varčevalci lahko brezplačno in na enostaven način spremljate in urejate svoje varčevanje za dodatno pokojnino.

Želite določiti upravičence v primeru vaše smrti?

Morda zamenjati podsklad v katerem varčujete?

Vse spremembe lahko uredite na e.Modra.si.